Standpunten

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Hieronder vind je een verkorte versie van het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018. Het complete programma vind je hiernaast. Eind 2017 verschijnt op deze plaats het verkiezingsprogramma 2018-2022. Wil je daarover meedenken? Mail ons, of kom even langs!

De stad, dat zijn we samen

Apeldoorn een prachtige stad om in te wonen en te werken. De stad ligt midden in de natuur van de Veluwe maar is vanuit alle delen van het land uitstekend te bereiken. Apeldoorn heeft alle voorzieningen van een grote stad, maar heeft een ‘dorpse’ sfeer gehouden. Veilig, sociaal en ontspannen. In onze stad kijken mensen naar elkaar om.

De ChristenUnie vindt dat alle bewoners van Apeldoorn in vrijheid moeten kunnen leven, met respect voor elkaars levensovertuiging. We hechten eraan dat mensen op elkaar kunnen terugvallen als het leven tegen zit. Het is de taak van de gemeente mensen daarbij te helpen en eventuele belemmeringen weg te nemen. Iedereen moet de kans krijgen mee te doen en zijn of haar talent in te zetten voor de samenleving. Ook degenen die dat op eigen kracht niet kunnen.

De ChristenUnie handelt vanuit christelijke waarden en normen. Vandaaruit willen wij het goede zoeken voor mensen en voor de schepping. Samen maken we van Apeldoorn een sterke stad, waar het voor iedereen goed leven is.

1. Betrouwbare overheid

Iedereen die bij de overheid werkt is integer en betrouwbaar

De ChristenUnie gelooft dat de overheid in dienst van God staat. Dat moet leiden tot een dienstbare houding. De overheid zoekt het goede voor de samenleving. De inbreng van burgers, bedrijven en organisaties moet zorgvuldig in de besluitvorming worden meegewogen. Het algemeen belang gaat daarbij boven het individuele belang. De gemeenteraad ziet erop toe dat dit ook echt gebeurt.

De gemeenteraad en het college werken goed samen

In het duale stelsel functioneren de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zelfstandig tegenover elkaar. De gemeenteraad heeft de taak om het bestuur van het college te controleren. Een open sfeer en een positief-kritische houding zijn daarbij onmisbaar.

Processen zijn transparant

Besluiten worden in de meeste gevallen genomen door de gemeenteraad, na voorstellen van het college. Duidelijk moet zijn wanneer en hoe er inspraak mogelijk is bij plannen van de gemeente. De overheid luistert daarbij goed naar wat er leeft in de stad en de dorpen. Er mogen geen verwachtingen worden gewekt die niet kunnen worden waargemaakt. De gemeenteraad ziet toe op de zorgvuldige uitvoering van deze processen.

Regels zijn nodig

Een gezonde samenleving kan niet zonder regels. Onduidelijke, tegenstrijdige en overbodige regels moeten zo snel mogelijk worden geschrapt. ‘Haagse’ regels worden naar Apeldoorn vertaald.

2. Veiligheid en verkeer

Een veilige samenleving gaat verder dan cijfers, het is ook een gevoel. Het is heilzaam als je onderdeel bent van een buurt waar je veilig kunt wonen. De overheid heeft als taak zichtbaar aanwezig te zijn in stad, dorp en wijk. Politieposten en spreekuren in buurtcentra moeten goed bereikbaar zijn. Een veilige samenleving maken we echter allereerst samen.

Dit vindt de ChristenUnie belangrijk:

Iedereen wordt actief betrokken bij veiligheid

Door gebruik te maken van sociale media kan de politie makkelijker signalen oppakken en in actie komen. Inwoners moeten daarom worden gestimuleerd hier gebruik van te maken. Het is belangrijk dat buurtgenoten elkaar kennen en naar elkaar omzien. Waar dat zo is, ontstaat samenhang en krijgt criminaliteit minder snel voet aan de grond. Betrokkenheid van lokale vrijwilligers bij de brandweer is en blijft belangrijk. Regels die dit werk in de weg staan moeten worden afgeschaft.

Overlast wordt tegengegaan

Overlast kan op veel manieren gebeuren. Als gevolg van late sluitingstijden van horeca, door vuurwerk en als gevolg van verslavingsproblematiek. De ChristenUnie wil bij overlast streng handhaven maar de problemen ook bij de bron aanpakken.

Mensen verdienen een tweede kans

Slachtoffers van misdrijven verdienen ondersteuning. Maar ook ex-gedetineerden moeten bij hun terugkeer in de maatschappij worden opgevangen. Dat vergroot hun kans op een succesvolle terugkeer.

3. Financiën

De financiële positie van de gemeente Apeldoorn is niet rooskleurig. Permanent moet worden afgewogen waar wel en waar geen ruimte voor is. De overheid is primair verantwoordelijk om recht en veiligheid te handhaven, gerechtigheid te bevorderen en zwakken te beschermen. Naar andere taken moet kritisch worden gekeken. De omvang van het overheidsapparaat moet beperkt blijven.

Dit vindt de ChristenUnie belangrijk:

Voortzetting van het huidige behoudende financiële beleid

Het begrotingsbeleid moet strak en transparant zijn. De rekenkamercommissie, die een aantal jaar geleden is ingesteld, moet de komende jaren blijven. Ten aanzien van belastingverhoging wordt terughoudendheid betracht en dat geldt ook voor gemeentelijke tarieven. De laatste moeten gebaseerd zijn op werkelijk gemaakte kosten. Het organiseren en financieren van evenementen moet zo veel mogelijk in handen van bedrijven en burgers worden gelegd.

Apeldoorn als gastvrije gemeente

De Apeldoornse bedrijven en de toeristen moeten de dragende krachten zijn onder het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT). De bijdrage van de gemeente Apeldoorn aan het VBT moet worden teruggebracht.  

 4.   Samen zorgen

De gemeente heeft belangrijke taken op het gebied van zorg en welzijn. Dementerende ouderen, mensen met psychiatrische problemen, verstandelijk en lichamelijk beperkten en andere kwetsbare mensen kunnen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de afgelopen jaren is de transitie in de zorg doorgevoerd en is er fors bezuinigd. De voorzieningen in de buurt zijn op peil gebracht, zodat mensen daadwerkelijk in staat zijn zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 

Dit vindt de ChristenUnie belangrijk: 

De schaarse middelen worden rechtvaardig verdeeld

Iedereen heeft recht op basiszorg van een acceptabel niveau, die voor iedereen toegankelijk is. Voor kwetsbare en zwakke mensen moet opvang beschikbaar blijven. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met zorg- en welzijnsorganisaties en wooncorporaties in Apeldoorn. 

Op Wmo-vragen wordt snel en adequaat gereageerd

Mensen die een beroep doen op het Wmo-loket worden snel en adequaat geholpen. De Wmo-medewerkers van de gemeenten hebben een goed inzicht in de thuissituatie van mensen, weten wat in de wijk speelt en kennen het lokale zorgaanbod. Ze stimuleren mensen die een beroep op de gemeente doen op hun beurt zelf anderen te helpen. 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden ondersteund

Zonder de inzet van vrijwilligers zou de samenleving een stuk minder soepel lopen. De gemeente stimuleert daarom vrijwilligerswerk en schaft belemmerende regels af. Het aantal maatregelen dat overbelasting bij mantelzorgers kan voorkomen moet worden uitgebreid. 

Kwetsbare groepen worden geholpen

De gemeente helpt alle kwetsbare mensen in de samenleving: mensen die uit de prostitutie, jeugdzorg, gevangenis of verslavingszorg komen, slachtoffers van mensenhandel, tienermoeders, mensen met een arbeidsbeperking, mensen met schulden, zwerfjongeren en vluchtelingen. Apeldoorn moet voor al deze mensen een plek zijn waar ze een nieuw begin kunnen maken.

 5.   Jeugd, gezin en onderwijs

In Apeldoorn groeien duizenden jongeren op. Sommige gezinnen hebben ondersteuning nodig bij de opvoeding. Het jeugdbeleid gaat uit van de eigen kracht van gezinnen. De Centra voor Jeugd en Gezin leveren professionele ondersteuning als dat nodig is.

 Dit vindt de ChristenUnie belangrijk:

 Goed onderwijs

Onderwijs heeft een grote invloed op de vorming van kinderen. Het moet daarom aansluiten bij de levensvisie van ouders. Ouders zijn daarin vrij te kiezen. Scholen en ouders zijn partners in de opvoeding. In Apeldoorn moeten de basisvoorwaarden voor kwalitatief onderwijs aanwezig zijn. Daar horen ook een veilige omgeving, gezond eten in de kantine en handhaving van de leerplichtwet bij.

 Laaggeletterdheid wordt tegengegaan

Daarvoor stimuleert de gemeente partijen om krachten te bundelen. Denk aan scholen, werkgevers, bibliotheken en maatschappelijke organisaties.

6.   Cultuur, sport en recreatie

Culturele voorzieningen in de stad zijn iets om trots op te zijn. Cultuur draagt bij in het beter kunnen begrijpen van de samenleving. Dat geldt ook voor sport. Het bevordert het contact tussen mensen en heeft een positieve invloed op de lichamelijke gezondheid. Goede voorzieningen voor sport en andere recreatieve activiteiten zijn daarom nodig.

 Dit vindt de ChristenUnie belangrijk:

 Sport voor alle Apeldoorners

Jong en oud, arm of rijk, gezond of gehandicapt: iedereen moet kunnen sporten. Sportverenigingen houden zichzelf in stand, maar waar nodig is de gemeente behulpzaam. Ook in de dorpen moeten de sportfaciliteiten op peil worden gehouden. Kinderen moeten de ruimte krijgen en uitgedaagd worden om veilig buiten te kunnen spelen.

 Terughoudendheid met subsidie aan culturele projecten

De gemeente heeft tot taak het culturele erfgoed in Apeldoorn te beschermen. Maar niet alle culturele ambities hoeven gehonoreerd te worden met een subsidie. In opvoeding en onderwijs moet aandacht zijn voor cultuur. Dit is de verantwoordelijkheid van ouders en onderwijs.

 Recreatie mag niet het groene karakter van Apeldoorn aantasten

Apeldoorn leent zich bij uitstek voor fietsen, wandelen en zelfs watertoerisme. Vormen van recreatie die het groene karakter op termijn aan zullen tasten, willen we weren.

7.   Economie

Om de economie in Apeldoorn te versterken zijn ondernemers – groot en klein - nodig. De gemeente probeert hen zo veel mogelijk te helpen, door bijvoorbeeld regelgeving te verduidelijken en procedures makkelijker te maken.

 Dit vindt de ChristenUnie belangrijk:

 Een aantrekkelijk winkelaanbod

Complete voorzieningen in de stad en de dorpen. Diversiteit in het winkelaanbod moet daarom gekoesterd worden. De binnenstad moet een prettige en veilige plek zijn om naartoe te gaan.

 Iedereen aan het werk

De gemeente doet er alles aan om werkzoekenden en banen bij elkaar te brengen. Apeldoorn wil een aantrekkelijke stad zijn voor werkende mensen. De gemeente wil daarom bedrijven naar Apeldoorn halen.

 Zondag is rustdag

Voldoende rust is goed voor een mens. In Nederland geldt de zondag als rustdag. Winkelopenstelling op zondag moet daarom worden teruggedrongen, ook om kleine ondernemers te beschermen.


8. Ruimtelijke Ordening en Wonen

Apeldoorn is een stad in het groen en kent een ruime opzet met een goed voorzieningenniveau. Daardoor is het een ontspannen plek om te wonen. Dat moet zo blijven en plannen die het woongenot vergroten dienen te worden ondersteund.

 Dit vindt de ChristenUnie belangrijk:

 Een leefbare openbare ruimte

Inwoners van Apeldoorn en de gemeente werken samen om het voor elkaar te krijgen dat mens en dier goed kunnen leven in Apeldoorn. Dat betekent: schone parken en straten, de aanleg van beken en sprengen en het ondergronds brengen van hoogspanningskabels.

 Leegstaande kantoorpanden tijdelijk hergebruiken

Dit bevordert veiligheid, gaat verpaupering tegen en moet dus worden gestimuleerd.


9. Natuur en milieu

Goed zorgen voor de schepping staat hoog op onze agenda. Daarbij horen een bewust omgaan met energieverbruik, afvalscheiding en groenbeheer.

 Dit vindt de ChristenUnie belangrijk:

 Overschakelen op duurzame energie

Wij steunen de gemeente in het streven om alle woningen en (overheids)gebouwen in Apeldoorn energieneutraal te laten worden.

 Apeldoorn afvalvrij

Door gescheiden afvalinzameling en innovatie op het punt van afvalscheiding. Kringloopwinkels en repaircafés krijgen onze steun.

 Een gezond leefklimaat voor mens en dier

Of het nu gaat om begrazing van openbaar groen, dierenopvang, de aanleg van volkstuinen en het bestendigen van de Apeldoorns beeksystemen: we streven naar duurzame initiatieven en alternatieven.

10. Mobiliteit

In een samenleving moet iedereen zich kunnen verplaatsen om andere mensen te ontmoeten. Daarbij hebben we in het bijzonder oog voor duurzame vormen van vervoer: fiets en openbaar vervoer om de fijnstofproblematiek te beperken.

 Dit vindt de ChristenUnie belangrijk:

 Fietsgebruik wordt gestimuleerd

Comfort op fietspaden en voldoende gratis stallingsruimte in de stad.

 Uitstekende OV-voorzieningen

Snelle verbindingen, goede dienstregelingen en een goede toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking.