ANBI

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw giften en contributie zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Statutaire naam: ChristenUnie Apeldoorn
RSIN: 815967822
KvK-nummer: 08119824

Postadres

ChristenUnie Apeldoorn
p/a
Postbus 9033
7300ES Apeldoorn

Rekeningnummer

IBAN: NL84 INGB 0009 1055 47 t.n.v. ChristenUnie Apeldoorn

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals omschreven in onze Beginselverklaring. ChristenUnie Apeldoorn heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, en doet mee in de publieke opinie om haar politieke overtuiging kenbaar te maken.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  • afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie
  • giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.
De besteding van het vermogen is tweeledig: enerzijds jaarlijkse uitgaven voor algemene activiteiten van de afdeling, anderzijds wordt er jaarlijks een deel gespaard voor en uitgegeven aan verkiezingscampagnes

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u op de pagina Bestuur.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.