Twee sets schriftelijke vragen over de GGD NOG en inzameling afval

raadhuis 13 11 2020.jpg
Ben binnen.jpg
Door Ben Bloem op 10 maart 2023 om 10:30

Twee sets schriftelijke vragen over de GGD NOG en inzameling afval

Namens de ChristenUnie fractie heeft Ben Bloem een tweetal sets schriftelijke vragen ingediend voor het college. De eerste gaat over een bericht uit de Stentor waar wordt gesproken over een ongezonde bedrijfscultuur bij de regionale GGD. Daarnaast zijn er vragen gesteld over inzamelpunten voor grond- en afvalstoffen bij bijvoorbeeld enkele maatschappelijke organisaties.

Lees de vragen hier.

Schriftelijke vragen over GGD NOG

 1. Bent u bekend met het artikel en herkent u de situatie die daarin omschreven wordt? Was u voorafgaand aan deze publicatie van deze situatie op de hoogte? Zo ja, waarom heeft u de raad hierover niet geïnformeerd?
 2. Klopt dit inhoud van deze berichtgeving en is het college het met ons eens dat dit zorgwekkende berichten zijn? Welke actie onderneemt het college (bijvoorbeeld via het DB van de GGD) om zo snel mogelijk de GGD weer op volle kracht te hebben? Wat heeft het college (al dan niet via het DB van de GGD) hierin tot nu toe ondernomen en welk toekomstperspectief valt er te verwachten?
 3. Welke risico’s lopen onze inwoners zolang deze situatie voortduurt? Welke gevolgen heeft dit bijvoorbeeld voor het onverhoopte geval dat zich een nieuwe pandemie (of opleving van), of uitbraken van bijvoorbeeld zoönosen als vogelgriep, varkenspest of q-koorts zouden voordoen? Hoe lang verwacht het college dat de situatie voortduurt en wat wordt er de tussentijd gedaan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken?

De volledige inbreng is hier te lezen

Beantwoording op de schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen over afval inzamelpunten

 1. Waarom zijn deze partijen geschrapt? Klopt het dat zij daar niet (voortijdig) over zijn geïnformeerd, danwel betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit nieuwe beleid? Is het college bereid deze partijen alsnog tegemoet te komen nu zij hiermee worden overvallen? Zo ja, op welke wijze?
 2. Klopt het dat het college reeds is gaan handhaven op het niet volgens dit besluit, inzamelen van afval? Hoeveel organisaties en personen zijn aangeschreven door de gemeente? Vanaf wanneer heeft dit plaatsgevonden en welke termijnen zijn er geboden om overtredingen van genoemd besluit ongedaan te maken? Is er sprake van voortdurende overtredingen? Is er sprake van lasten onder dwangsom en zo ja, om hoeveel situaties gaat het?
 3. Welk soort organisaties worden hierdoor getroffen? In welke branche bevinden zij zich? Klopt het dat dit naast de hierboven genoemde instanties en locaties óók andere locaties treft waaronder textielinzamelingsmogelijkheden bij scholen en winkels (o.a. supermarkten) en incidentele en kleinschalige tweedehands kledingsinzamelingsmogelijkheden voor kwetsbaren mensen als daken thuislozen en zwerfjongeren?
 4. In enkele dorpen (Loenen/Uddel) is nu geen plek meer tot het inleveren van textiel. Ook op 3 andere plaatsen is het niet mogelijk om binnen redelijke afstand verschillende soorten afval aan te bieden. Hoe zorgt u ervoor dat de inwoners van Apeldoorn en haar dorpen alle soorten afval/recyclebare spullen in redelijke afstand kunnen (gaan/blijven) inleveren?
 5. We hebben afgelopen jaren hard gewerkt aan bewustwording op het gebied van grondstoffen, afval, recycling (en overige treden op de Ladder van Lansink). Denk hierbij aan het serviceniveau en locaties
  van de retourettes met inlevermogelijkheden voor klein elektronische apparatuur of inleverpunten voor batterijen. Hoe zorgt het college ervoor dat deze potentiële grondstoffen en vervuilend afval, niet bij het reguliere (rest-)afval terechtkomt nu bekende inleverpunten gesloten zijn en inwoners daar soms pas ter plaatse achter komen?
 6. Welke afwegingen zijn er door het college gemaakt in het al dan niet pro-actief informeren, danwel consulteren van de raad? Gaat u het effect van deze wijziging de komende tijd monitoren? Heeft u een beeld bij de reacties op dit nieuwe beleid onder (o.a. de hierboven genoemde) maatschappelijke partners, ideële instellingen, etc. én onder onze inwoners die van deze inzamelingsmogelijkheden gebruikmaakten? Zo ja, is het college voornemens de uitkomsten van deze monitoring met de raad te delen? En op welke wijze wil het college in de toekomst de raad verder betrekken bij dit beleid en de keuzes die daarin gemaakt worden?

De volledige inbreng is hier te lezen

Beantwoording op de schriftelijke vragen

Labels: , ,