Jeugd, gezin en onderwijs

November 2018 - In de motie DOORskaten hebben gepleid om - mocht skatepark RealX door het niet terugdraaien van bezuiniging, inderdaad omvallen - het subsidiebedrag en het gebouw (incl investeringen) beschikbaar te houden voor de doelgroep. Helaas was er onvoldoende steun voor deze motie. Omdat een harde negatieve uitspraak van de raad in zo'n situatie onwenselijk is, hebben we ervoor gekozen om de motie niet in stemming te brengen, maar in te trekken.

Oktober 2018 - Samen met de SGP en naar aanleiding van inspraak bij de begrotingsbehandeling hebben wij actualiteitsvragen gesteld over de wijze waarop Apeldoorn omgaat met de rijksuitkering bedoeld als tegemoetkoming voor peuteropvang voor ouders van kinderen met een (taal)achterstand.

Juni 2018 - Naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie heeft het college toegezegd om een plan te maken voor het verhogen van de studietoeslag voor studenten met een beperking. Gevolg: het college geeft aan positief te staan tegenover een verhoging en geeft aan in hetzelfde jaar nog met een voorstel te komen.

April 2018 - schriftelijke vragen gesteld over de studietoeslag voor jongeren met een beperking, die in Apeldoorn ver onder het landelijk gemiddelde ligt

Februari 2018 - Vragen van de ChristenUnie aan het college naar zorgverlening aan pleegouders na 18 jaar, brachten deze mogelijkheid weer onder de aandacht. 

Januari 2018 - Naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie gaf het college aan via het CJG te anticiperen op een goede wetsoverdracht voor de persoonlijke verzorging van kinderen. 

Oktober 2017 - Toezegging van de wethouder dat er aandacht gegeven wordt aan het Omgangshuis. Dit staat inmiddels in de Transformatieagenda Jeugd.

Juli 2017 - Schriftelijke vragen Coördinatiepunt Jonge Moeders - zorg rondom knelpunten in de hulp aan jonge moeders en kinderen uit zgn. multiprobleem gezinnen. 

Juni 2017 - In samenwerking met Lokaal Apeldoorn rondetafelgesprekken en een verbeterplan voor Veilig Thuis.

Juni 2017 - Amendement op de voorjaarsnota "Gewichtig genoeg" om bij de tweede fase van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) ook aandacht te geven aan het probleem van ondergewicht - unaniem aangenomen.
- Motie "Kansen voor iedereen" van GroenLinks en ChristenUnie om de wachtlijst weg te werken bij Opstap (leer- en spelprogramma voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken) - met uitzondering van de VVD unaniem aangenomen. 

Mei 2017 - Motie "Wie de jeugd heeft", met als doel het instellen van een lokaal Jeugdlintje als ondersheiding voor jongeren die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Toezegging van de wethouder.

December 2016 - Extra aandacht voor leesbevordering jeugd - Amendement cultuurnota om leesbevordering bij kinderen wordt specifiek doel voor CODA. Unaniem aangenomen.

Juli 2016 - Schriftelijke vragen (vervolg februari) nav rechterlijke uitspraak mengvormen winkel/horeca ("Wijntje bij de kapper")

April 2016 - Schriftelijke vragen nav reeks gewapende overvallen met jonge verdachten en op-echt-gelijkende wapens

Februari 2016 - Schriftelijke vragen mbt handhaving Drank- en Horecawet en Nix18 bij mengvormen winkel/horeca ("Wijntje bij de kapper")

November 2015
- Motie met betrekking tot gevolgen van vechtscheidingen, unaniem aangenomen.
Motie veilig fietsverkeer, unaniem aangenomen.

September 2015 - Actualiteitsvragen Meer ruimte voor het fietsende schoolkind

Februari 2015 - Schriftelijke vragen ouderbijdrage jeugdwet. Gevolg: inning van de ouderbijdrage voor dagbehandeling wordt opgeschort.