Veiligheid en verkeer

November 2020 - Motie Mobuur samen met Partij voor de Dieren, GemeenteBelangen, 50PLUS en VSP om stichting Mobuur ten minste nog één jaar te ondersteunen wegens bijzondere omstandigheden en hen zo een eerlijke kans te geven op een duurzame toekomst. Motie verworpen met tegenstem van  VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, D66, GroenLinks en SGP. 

Februari 2020 - Schriftelijke vragen over online privacy van bezoekers van de gemeentelijke website.

November 2019 - Amendement 'Veilig over straat' om de bezuiniging op (verkeers)veiligheid, fietsexamens en verkeerseducatie terug te draaien. Amendement is verworpen, alleen SP, SGP en GemeenteBelangen steunden ons voorstel.  

Het amendement 'Veiligheid eerst' om onze ambities in het Integraal Veiligheidsplan overeind te houden is ingetrokken na de toezegging van de burgemeester dat onze veiligheidsambities onverminderd blijven staan, met name omdat de kosten voor Burgernet niet meer uit lokale, maar uit nationale budgetten wordt gefinancierd.

Oktober 2018 - Schriftelijke vragen nav de tekorten bij de Veiligheidsregio.
- Actualiteitsvragen over de aansluiting van de fietsbrug over het kanaal (thv Zwitsalterrein) op de Apeldoornse fietsinfrastructuur.

Juli 2018 - onze motie DOORfietsen, die het college oproept de doorontwikkeling van fietsdoorstroomassen weer op te pakken, wordt helaas door de tegenstem van de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en Lokaal Apeldoorn) en Gemeentebelangen verworpen.

Juni 2018 - schriftelijke vragen over de veiligheid en het ontbreken van een calamiteitenplan voor Radio Kootwijk.

Mei 2018 - Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie is een zorgcoördinator Mensenhandel in de regio VNOG gerealiseerd. Doel van deze coördinator is het zicht op een moeilijk bereikbare doelgroep, en betere coördinatie. 

Oktober 2017 - Schriftelijke vragen aan de Burgemeester, "Zinloos geweld", naar aanleiding van de mishandeling van twee jonge jongens in het centrum door een groep fietsers en de reactie van de politie daarop.

September 2017 - Unanieme motie "Vliegen tegen vleugels" om de voorgedragen routevarianten vanaf vliegveld Lelystad af te wijze vanwege de negatieve effecten voor leefbaarheid van Apeldoorn en de Veluwe. 

Juli 2017 - Actualiteitsvragen "Huis van de stad" over de plannen om het brandgevaarlijke Pijpenstrootje te gebruiken als dakbedekking bij de luifel van het nieuwe stadhuis.

Mei 2017 - motie D66, ChristenUnie, PSA en GroenLinks "beteugelen Teuge" om na een fout van ministerie van Infrastructuur en Milieu toch vast te houden aan de eerder afgesproken geluidsnormen voor Vliegveld Teuge. Unaniem aangenomen.

Februari 2017 - Motie om ook de mogelijkheid van een pendeldienst mee te nemen in de zoektocht naar een oplossing voor de parkeerproblematiek in Apeldoorn-West (Apenheul/AGOVV) - motie overgenomen door het college van B&W.

November 2016 - N.a.v. unaniem aangenomen motie uit juni om bij de begroting de handhaving op orde te krijgen, komt college met een voorstel voor 2fte extra voor het team THOR. Op basis van informatie vanuit het werkveld hebben wij gemeend hier een 3e fte aan toe te voegen. Ons voorstel hiertoe is met 28 stemmen tegen 11 aangenomen.

September 2016 - Schriftelijke vragen SGP-CU over aanpak drugsoverlast

Juli 2016
- Actualiteitsvragen mbt de verlening van evenementenvergunningen en de bezwaarmogelijkheden daarop.
Schriftelijke vragen (vervolg februari) nav rechterlijke uitspraak mengvormen winkel/horeca ("Wijntje bij de kapper")

Juni 2016 - Nav veel klachten over gebrek aan handhaving motie om de bezetting van team THOR weer op orde te krijgen, unaniem aangenomen. Gevolg: het college komt bij de begrotingsbehandeling in november 2016 met een voorstel om dit te regelen door 2 fte toe te voegen. Middels amendement hebben wij daar 3 fte van gemaakt (zie hierboven bij november 2016).

April 2016 - Schriftelijke vragen nav reeks gewapende overvallen met jonge verdachten en op-echt-gelijkende wapens

Februari 2016 - Schriftelijke vragen mbt handhaving Drank- en Horecawet en Nix18 bij mengvormen winkel/horeca ("Wijntje bij de kapper")

Januari 2016 - Actualiteitsvragen mbt maatschappelijke onrust na gebeurtenissen nieuwjaarswisseling

November 2015 - Motie veilig fietsverkeer, unaniem aangenomen.

Oktober 2015 - Actualiteitsvragen omtrent Westpoint

September 2015 - Actualiteitsvragen Meer ruimte voor het fietsende schoolkind

April 2015 - Schriftelijke vragen inzake vervoer gevaarlijke stoffen A1 en A50