Samen zorgen

November 2018 
- Motie Mantelzorg aangenomen, samen ingediend met SGP, CDA, VVD, PvdA en SP. Er is structurele ondersteuning en waardering voor mantelzorgers gevraagd. 
- Gepleit voor de invoering van een gratis gehandicaptenparkeerkaart. Helaas was hier geen meerderheid voor in de raad, alleen SGP, 50PLUS, SP, Gemeentebelangen steunden de oorspronkelijke motie.  Wél was er een meerderheid om de gehandicaptenparkeerkaart expliciet op te nemen in het minimabeleid, zodat de kaart ook voor gehandicapten met een kleine beurs toegankelijk is.

Juli 2018 - Onze motie die het college oproept méér te doen aan de bekendheid van cliëntondersteuning is unaniem aangenomen.
- Ook trokken wij aan de bel bij het college over de zorgwekkende berichten rondom de collectiviteitsverzekering voor minima en drongen wij aan op een backup-plan.

Juni 2018 - Het college doet een toezegging op de tekortschietende respijtzorg op te lossen. In de PMA van 15 november wordt duidelijk dat aanbesteding van 2019 ook respijtzorg aan huis betreft. 

Mei-Oktober 2018 - Schriftelijke vragen en een voorstel voor de wijziging van de zienswijze PlusOV ingebracht door de ChristenUnie. Vroege alertheid op de tekortschietende indicatoren leidt tot een advies aan het college om met PlusOV te stoppen. ChristenUnie Apeldoorn was daarmee de eerste politieke partij in de regio.

Maart 2018 - De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over palliatieve zorg: is er zicht op wachtlijsten en de samenwerking met het zorgveld? Resultaat was dat de wachttijd helder is en persaandacht ontstond voor het thema en netwerk palliatieve zorg. 

December 2017 - Motie van ChristenUnie en SGP Vrijwilligers Welkom om nieuwkomers in de gemeente actief te wijzen op mogelijk vrijwilligerswerk. Toezegging van de wethouder. 

November 2017 - Motie van ChristenUnie, CDA en SGP ""Geen mensenhandel in Apeldoorn" aangenomen. 

Oktober 2017 - Toezegging om een Omgangshuis te realiseren. Dit is in de eerste helft van 2018 ook gebeurd. 

Oktober 2017 - Schriftelijke vragen over "Zoektermijn bijstandsuitkeringen" naar aanleiding van berichtgeving Ombudsman hierover. 

Juni 2017 - In samenwerking met Lokaal Apeldoorn rondetafelgesprekken en een verbeterplan voor Veilig Thuis.

Juni 2017 - Amendement op de voorjaarsnota "Gewichtig genoeg" om bij de tweede fase van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) ook aandacht te geven aan het probleem van ondergewicht - unaniem aangenomen.

Februari 2017 - Schriftelijke vragen nav eerder aangenomen motie "Civil Society" over ondersteuning van de vele vrijwilligers - wat heeft college gedaan? Antwoord: er is meer geld geinvesteerd in vrijwilligers en praktische hulp, o.a. door inzet van de Sesamacademie.

November 2016
- Mondelinge vragen mbt Schuldhulpverlening - het college gaat de meerwaarde van Mobility Mentoring onderzoeken, een nieuwe en succesvolle werkwijze om mensen met schulden te helpen. In maart 2017 schrijft het college in een brief dat Mobility Mentoring wordt ingevoerd.
Motie mantelzorgondersteuning die oproept tot betere ondersteuning van mantelzorgers. Unaniem aangenomen.
- Schriftelijke vragen over uitstapprogramma voor prostituees. (vervolg op vragen uit 2015 en motie Switch van juni 2016). In maart van 2017 schrijft het Veiligheidshuis NOG in haar nieuwsbrief over het resultaat hiervan.

September 2016 - Pleidooi voor onafhankelijke ombudsman als aanvulling op het meldpunt sociaal. Helaas steunde alleen GroenLinks dit voorstel.

Juli 2016 - Actualiteitsvragen mbt de verlening van evenementenvergunningen en de bezwaarmogelijkheden daarop

Juni 2016 
- Vervolg op schriftelijke vragen BEST-tas: motie BEST-tas beter opgelost, aangenomen met 20 stemmen voor en 16 tegen.
Motie Switch, die oproept tot voortzetting van het uitstapprogramma voor prostituees. Aangenomen met 32 stemmen voor en 5 tegen.
- Motie Meer Bereik, met als doel kwetsbare groepen die getroffen worden door hoge zorgkosten groepsgewijs te ondersteunen. Alleen de SGP steunde dit voorstel. Mei 2016

Mei 2016 - Schriftelijke vragen mbt invoering BEST-tas en gevolgen voor diverse stichtingen, verenigingen en kerken

Januari 2016 - Actualiteitsvragen mbt maatschappelijke onrust na gebeurtenissen nieuwjaarswisseling

November 2015 - Motie met betrekking tot gevolgen van vechtscheidingen, unaniem aangenomen

Augustus 2015 - Schriftelijke vragen over Housing First, een nieuwe vorm van opvang voor dak- en thuislozen. Gevolg: Apeldoorn start met een pilot.

Februari 2015 - Schriftelijke vragen ouderbijdrage jeugdwet. Gevolg: inning van de ouderbijdrage voor dagbehandeling wordt opgeschort.

Januari 2015 - Schriftelijke vragen over voortzetting uitstapprogramma's prostituees, later opgevolgd door motie Switch (juni 2016) en schriftelijke vragen (november 2016) en melding van het succes hiervan in de nieuwsbrief van het Veiligheidshuis NOG (Maart 2017)..

November 2014 - Schriftelijke vragen inzake Bed, Bad en Brood voor vreemdelingen.

September 2014 - Actualiteitsvragen over Huishoudelijke Hulp