Uit fractienieuws: Jeannet Huizing over vliegveld Teuge

vluchtroutes Teugevrijdag 07 juli 2017 13:02

Het blijkt dat vliegveld Teuge door een rekenfout bij het omzetten naar andere normen ten onrechte een dubbel zo grote geluidsruimte heeft gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bevoegde overheid is intussen de provincie Gelderland.

Terugdraaien zou volgens de provincie niet maar zo mogen en daarom wordt er nu een nieuwe aanvraag van vliegveld Teuge afgewacht en daarbij zal ook een Milieueffectrapportage(MER)-onderzoek plaatsvinden. Dit laatste wilde de luchthaven eerder niet, maar omdat ze willen uitbreiden ten opzichte van de oude norm zijn ze nu overstag gegaan.

Saillant detail is dat Apeldoorn de grootste aandeelhouder (51%) is van het vliegveld, dat in de gemeente Voorst ligt. De aandeelhouders hebben een financieel gezond bedrijf als enige uitgangspunt gekozen bij een eerder onderzoek. Een ander argument voor het hebben van aandelen is uiteraard ook het vertegenwoordigen van de belangen van de inwoners van Apeldoorn.

Wat is de zorg?
De oorspronkelijk vergunde geluidsruimte van 56,5 dB kun je omrekenen naar 80.000 vliegbewegingen per jaar. Door de rekenfout is dat nu 59,5 dB, omgerekend 160.000 vliegbewegingen per jaar. De georganiseerde omgeving (Platform
Vlieghinder Teuge, wijk- en dorpsraden, deel-nemers Centraal Regionaal Overleg (CRO) Luchthaven Teuge) vindt dat het vliegveld onvoldoende rol neemt in het voorkomen van overlast en juist probeert om maximale ruimte voor ondernemen te verkrijgen. Vooral nu nadrukkelijk wordt geflirt met Lelystad om daar vandaan na 2019 gebruikers over te nemen, wanneer Lelystad extra vliegverkeer van Schiphol krijgt. Ook is er angst dat de openingstijden verder worden verruimd, met dus langer lawaai en lichtoverlast. Er wordt nu al geklaagd over overlast door het rondcirkelen van motorvliegtuigen. Dat rondcirkelen wordt niet meegenomen in de geluidsruimte en veroorzaakt wel overlast. Er worden geen eisen aan deze toestellen gesteld. Op ervaren overlast wordt nu niet gehandhaafd omdat het niet mogelijk zou zijn. Er is ook zorg dat luidere kleine bur-gerluchtvaartvliegtuigen gebruik zullen gaanmaken van Teuge.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Het is belangrijk stelling te nemen over wat voor vliegveld we willen dat Teuge gaat zijn. Ik heb eind 2015 de presentatie van Toekomstvisie Teuge beluisterd en kennisgenomen van de duurzame ambities van vliegveld Teuge, maar ook gemerkt dat er nog weinig concrete stappen zijn gezet. We hebben al jarenlang een vliegveld in Teuge en dat geeft een zeker bestaansrecht. De ChristenUnie accepteert een klein vliegveld voor rondvluchten, vlieglessen – ook voor MAF –
en parachutespringen binnen de gemaakte afspraken. De ChristenUnie wil geen extra overlast en de luchthaven juist steunen om de ambities over innovatie en duurzaamheid waar te maken.
Dat betekent dat het vliegveld geholpen moet worden bij het stellen van eisen richting gebruikers om te werken aan duurzaamheid en innovatie gericht op minder overlast voor de omgeving. Verbinding binnen onze Cleantech-regio en daarbuiten voor groene initiatieven, maar ook de handhaving moet beter kunnen. Er is dus wel degelijk een toekomst voor Teuge bij Apeldoorn, maar wel binnen acceptabele proporties en met een luchthavenbesluit met een MER die gebaseerd is op juiste uitgangspunten.

Om te beginnen hebben we 15 juni 2017 samen met D66, PSA en GroenLinks een motie ingediend die unaniem is gesteund, waarin we als gemeenteraad hebben uitgesproken dat de oude ge-luidsruimte van 56,5dB wat ons betreft ook bij toekomstig beleid de bovengrens blijft.

Laatste ontwikkelingen
Op 26 juni werd bekend dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor Lelystad Airport een nieuwe lijnvluchtvliegroute boven Gelderland en boven Teuge wil laten lopen. Dit maakt parachutespringen ter plekke onmogelijk en legt daarmee een bom onder de toekomst van vliegveld Teuge. Misschien dat er dan nog alleen ruimte is voor Enschede Airport Twente. Over geluidsoverlast van deze nieuwe vliegroutes is ons nu nog niets bekend.

Jeannet Huizing-Hekert
gemeenteraadslid
ChristenUnie Apeldoorn

(© infographic Anke Arts/ bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

« Terug