Is de wereldwinkel maatschappelijk relevant voor Apeldoorn?

wereldwinkelwoensdag 21 juni 2017 07:47

Zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren krijgen via onze aankopen in de Wereldwinkel een rechtvaardige prijs voor hun werk en ze kunnen op deze manier een menswaardig bestaan opbouwen. De Wereldwinkel is een ANBI-vereniging die al heel lang het ideaal van eerlijke handel uitdraagt en in de praktijk brengt. De ChristenUnie vindt de aanwezigheid van een Wereldwinkel in de binnenstad van toegevoegde waarde voor het centrum.

De Apeldoornse Wereldwinkel zoekt een nieuwe locatie en roept daarbij de hulp van de gemeente in. Het huidige, gehuurde pand in de Brinklaan is te klein en ligt teveel buiten de looproute van het winkelend publiek.

Het collegebesluit om geen 200.000 euro aankoopcompensatie te geven aan de Wereldwinkel voor een winkelpand aan de Marktstraat werd 8 juni voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit pand van de gemeente was in beeld gekomen om heen te verhuizen.

De ChristenUnie heeft hierover gewikt en gewogen. De gemeente Apeldoorn wil haar panden verkopen, niet langer verhuren aan anderen. Voor maatschappelijke organisaties, die een pand willen kopen, is er een eenmalige tegemoetkoming mogelijk tot 75% van de aankoopprijs tot een maximum van twee ton. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt er gekeken naar de maatschappelijke relevantie en naar de financiële haalbaarheid en noodzaak. Dat is maatwerk.

De Sebastiaanschool en de Finse school in Zuid en het wijkgebouw Plexat, een houten wijkontmoetingscentrum in Orden, zijn allen verkocht met aankoopcompensatie1 aan maatschappelijke organisaties. En meest recent is gemeentegrond met opstallen aan de Terwoldseweg2 verkocht aan de Stichting Tuinen van Zuidbroek.

Het College wees in het geval van de Wereldwinkel het verzoek om aankoopcompensatie af omdat ze de maatschappelijke relevantie niet voldoende vindt. De ChristenUnie ziet de Wereldwinkel wel als maatschappelijk relevant. De ChristenUnie vond nìet dat in de aanvraag van de Wereldwinkel voldoende onderbouwing stond om meer dan de gebruikelijke 75% van de aankoopwaarde te verstrekken. Dan wijk je af van de regeling zoals die is. Wij zien graag dat er cofinanciering is als uiting van een gedragen gezonde organisatie. Het gaat over veel geld, gemeenschapsgeld, wat je maar één keer kunt uitgeven. Het is geen normale winkel, maar een unieke vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

Ik suggereerde op persoonlijke titel nog om ook naar verhuur van het bewuste pand te kijken, maar daarvoor kreeg ik geen handen op elkaar. Iets wat ik jammer vind, omdat ik zie dat de Marktstraat met de huidige verbeteringen een mooie plek zou kunnen zijn voor de Wereldwinkel en dat geldt andersom ook. De sympathie voor de Wereldwinkel was wel unaniem en het College werd opgeroepen om met de Wereldwinkel mee te denken bij de zoektocht naar een ander geschikt pand.

Jeannet Huizing, raadslid ChristenUnie

  1. https://www.apeldoorn.nl/ter/Besluiten-collegevergadering-week-23-(6-juni)-2016
  2. https://apeldoorn.notubiz.nl/vergadering/386318/Raadsvergadering%20%28inclusief%20besluitvorming%20Voorjaarsnota%29%2015-06-2017

« Terug